Service

Generatordiagnostik

service-generator-diagnostics

Ett omfattande program för generatordiagnostik är centralt för VG Power Turbos tillståndsbaserade underhåll av turbogeneratorer. Våra inspektions- och diagnostik tester baseras på följande felmodskoncept:

 • En turbogenerator har omkring 100 felmoder
 • Testresultat från individuellt skräddarsydda diagnostikprogram, baserat på dessa moder, analyseras av våra experter
 • Detta genererar en riskbedömning av din generator och dess komponenter vilket minimerar risken för driftstopp
 • Den slutliga diagnostikrapporten utgör basen för anläggningsägarens underhållsplanering
GTL_generator_watermark

Vi analyserar de 100 felmoder som kan störa driften av en luftkyld turbogenerator.

Upptäcka felmoder

Vi har kartlagt olika diagnostikmetoder och sannolikheten med vilken de kan upptäcka felmoder. Till exempel: en Stor inspektion som inkluderar visuell inspektion av alla delar samt diagnostiktest av alla kritiska komponenter kommer att identifiera det verkliga felet i 80% av felmoderna och detektera att ett fel har inträffat i ytterligare 15%. Begränsad inspektion och Säkerhetskontroll fungerar på samma sätt, men med lägre nivåer av identifiering/detektering.

Felmoder kan också detekteras under drift genom on-line diagnostik. För en luftkyld turbogenerator kan on-line diagnostik inkludera följande:

 • PD övervakning av varje fas i statorlindningen
 • Övervakning av rotorns magnetflöde (RFM)
 • Övervakning av temperatur hos statorlindningen och kylluften
 • Övervakning av lagervibration
 • Algoritm för utvärdering av temperaturer mot lastparametrar
 • Trend över driftsparametrar
 • Generatorns skyddsrelän

Stor inspektion är det mest kraftfulla identifikationsverktyget och därmed det viktigaste medlet för att upptäcka felmoder vilka kan orsaka oplanerade driftstopp. On-line diagnostik är det näst viktigaste verktyget.

fig-5

Olika inspektionsnivåer och on-line diagnostik identifierar eller detekterar olika antal felmoder.

Rapportera riskbedömning

Resultat av inspektioner och diagnostiska test, detaljerade analyser, riskbedömning och rekommendationer kommuniceras till anläggningens kontaktpersoner genom fyra risknivåer per komponent och för hela generatorn. Risken för generatorn är lika med den av den högsta komponentrisken. På detta sätt förmedlar vi aktuell risksituation för den inspekterade generatorn.

fig-7

Resultat av den diagnostiska inspektionen, redovisad i fyra nivåer med ökande risk, inkluderas i en slutrapport.

Slutrapporten ger anläggningsägaren en bas för uppdatering av underhållsplanen och planering av nödvändiga investeringar för att bibehålla eller uppnå en acceptabel nivå av driftsäkerhet för turbogeneratorn.

Underhållsplanering

maintenance-planning

VG Power Turbo delar in underhåll av turbogeneratorer i korrigerande underhåll och förebyggande underhåll, den senare skapad för att bibehålla pålitligheten och minimera behovet av korrigerade åtgärder. Huvuddragen av förebyggande underhåll är underhållsplanen, d.v.s. planerade underhållsåtgärder snarare än kontinuerliga driftskontroller.

För nya turbogeneratorer är underhållsplanering oftast tidsbaserat och generellt uppbyggt på tre olika nivåer.

Stor inspektion (SI)

Den viktigaste delen av underhållsplanen eftersom den innehåller omfattande inspektion och diagnostik av alla kritiska generatorkomponenter, tillsammans med rengöring och rekonditionering.

Begränsad inspektion (BI)

Utförs en till två år före nästa planerade stora inspektion. En begränsad inspektion hjälper till att förbereda och planera nödvändiga aktiviteter.

Säkerhetskontroll (SK)

Utförs i intervallet mellan stora inspektioner. Säkerhetskontroller fångar dramatiska förändringar i generatorns tillstånd eller upptäcker oförutsedda händelser. Säkerhetskontroller utförs vanligtvis vid planerade årliga avställningar.

Underhållsplan – val av tidpunkt

Efter att turbogeneratorn varit i drift ett antal år bör underhållsplanering ändras från tidsbaserat till tillståndsbaserat underhåll, där det verkliga skicket av de kritiska komponenterna styr i större utsträckning de åtgärder som utförs. Denna blandade tids-och tillståndsbaserade strategi kombinerar aktiviteter som är planerade tidsmässigt med resultaten av inspektioner och mätdata från övervakningsutrustning.

Val av tidpunkt för underhållsaktivitet och intervall kan likna den visad nedan, där även kontinuerligt driftsunderhåll är inkluderat. Dessa intervall bör koordineras med turbinens underhållsplan när så är möjligt. Ett typiskt intervall för stora inspektioner (den mest kritiska aktiviteten eftersom den kräver urtagande av rotorn) är 60,000 justerade driftstimmar.

fig-2

Tidschema för underhållsplan visande huvudnivåerna av aktiviteterna.

Livslängdsbedömning

Vad är livslängd? I praktiska termer har en generator varken ett liv eller en livslängd. Livslängden för en generator är uppnådd när dess funktion inte uppfyller krav på levererbar effekt, tillgänglighet och underhållsbehov.

En livslängdsanalys (LTA) bör genomföras ungefär när turbogeneratorn har nått 160,000 justerade drifttimmar (se diagram ovan). En LTA, normalt genomförd som en förlängning av eller i kombination med en stor inspektion, genererar information om hur väl generatorn uppfyller kraven för framtida drift.

En livslängdsanalys består av:

 • En skrivbordsstudie baserad på historisk och driftsdata
 • En stor inspektion med omfattande diagnostik
 • Utvärdering av insamlad data och analys av planerad framtida drift
 • En rapport med rekommendationer och dess effekt på riskreducering

Vid en Stor inspektion beaktar vi tiden fram till nästa Stora inspektion. En livslängdsanalys beaktar återstående tid som anläggningen är planerad att vara i drift.

Felorsaksutredningar

En felorsaksutredning initieras när ett tillstånd har inträffat som inte kan anses normalt. Utredningen består av följande delar:

 • Felsökning och eventuellt utbyte av felaktiga komponenter
 • Utredning av grundorsak till varför felet/problemet uppstod
 • Rekommendation för att undvika felet/problemet i framtiden

Ett resultat av en felorsaksutredning kan vara att anpassa underhållet till att möta de nya omständigheterna, vilka ofta framkommit som ett resultat av ett diagnostikuppdrag.

Exempel på felorsaksutredning:
En anläggnings ursprungliga underhållsplan hade 7-års intervall mellan de stora inspektionerna av generatorn. Under en av dessa inspektioner genomfördes ett ultraljudstest av VG Power Turbos diagnostikexperter vilket påvisade ett antal spruckna rotorspårkilar. Eftersom detta tillstånd är en känd svaghet hos denna generatortyp, orsakad av spänningskorrosion, undersöktes rotorn ytterligare. Spänningskorrosion var också orsaken till sprickorna. Resultatet blev att intervallet mellan de stora inspektionerna reducerades från 7 år till 5 år. En driftsunderhållsåtgärd infördes också: utrustning att bevaka fukthalten inuti generatorn installerades.

fig-9

En Felorsaksundersökning av spruckna rotorspårkilar ledde till en anpassad underhållsplan plus en ny driftsunderhållsåtgärd.

Reservdelar

För att tillverka och leverera reservdelar, omlindningar och nya komponenter krävs konstruktionsspecifikationer, främst ritningar och andra tekniska data. I de fall då VG Power Turbo inte är ursprungsleverantör, mäter vi upp originaldelarna genom s.k. ‘reverse engineering’. I många fall betyder detta också att komponenten behöver konstrueras om då t ex standarder, kundkrav eller tillgängligt material har ändrats. Detta kallar vi ‘re-engineering’.

Re-engineering består av tre delar: 1) Mäta styrande dimensioner, 2) Modellerande av komponenter genom att använda 3D CAD, 3) Konstruktion av komponenter i enlighet med (nya) specifikationer.

VG Power Turbo har utvecklat processer och verktyg för att: mäta upp rotorers och statorers styrande parametrar, 3D CAD modellering och konstruktion av nya komponenter. Detta säkerställer att vi kan leverera reservdelar i tid och med rätt kvalitet. Förutsatt att vi har kundens tillåtelse, är vår filosofi att under en inspektion mäta upp delar samt kompletta rotorer och statorer.

Vi lagerhåller de mest frekvent behövda reservdelarna för serviceuppdrag. Dessa inkluderar temperaturgivare, dioder, multi-kontakt lameller för rotoruttag, samt borstar och borsthållare för olika märken. Vi har även lager i förråd för vissa generatortyper.

Komp_SpareParts-fixed

Vi lagerhåller också beredskapsmaterial, t ex. lågfriktionsbelag för rotoromlindningar och rotorspårkilsmaterial specifikt för vissa ASEA/ABB rotorer vilka är känsliga för sprickor p.g.a. spänningskorrosion.

Reparationer

VG Power Turbo utför verkstadsarbeten i Västerås, Sverige. Vi har personal och alla verktyg som krävs för att utföra rotor- och statoromlindningar samt andra reparationer. Vi har också tillgång till övrig utrustning som krävs för tillverkning av nya rotorer och statorer.

När utrustning behöver repareras, men transport till vår verkstad inte är möjlig av tids- eller kostnadsskäl, kan vår mobila verkstad möjliggöra för oss att utföra rotor- och statorreparationer på site eller i närliggande lokaler.

Container-med-GTL1350-3

Vår mobila verkstad utökar vår flexibilitet avseende vår reparationsverksamhet

För oss är det viktigt att inte bara reparera, utan också förstå grundorsaken av händelsen och hjälpa dig, anläggningsägare, att se till att det inte händer igen. Därför offererar vi en felorsaksutredning som ett tillägg till reparationen.

Teknisk konsultation

Våra generatorexperter kan ge stöd till anläggningsägare genom teknisk konsultation. Exempel på support som vi erbjuder är:

 • Expertgranskning av driftdata och utvärdering mot elektromagnetiska parametrar och ventilationsdata
 • Tredjepartsutvärdering av resultat och rekommendationer från verkstadsaktiviteter
 • Tredjepartsutvärdering av resultat och rekommendationer från inspektioner och diagnostik

Fältservice

Vi erbjuder fältservice arbete som del av ett diagnostik uppdrag eller separat. Våra montageledare är erfarna gällande demontering och installering av rotorer och statorer av märken som: ASEA/ABB, Alstom, Brush och andra. I kombination med montagearbete utför vår fältservicepersonal också mekaniska inspektioner och dimensionskontroller av delar som tex. tätningar och lager.

image-service1
image-service2
image-service3